کاسه (گفت و شنود)

گفت: سران فتنه بعد از اهانت به حضرت امام(ره) و مشاهده خشم و نفرت مردم، برای فرار از این رسوایی بزرگ به دست و پا افتاده اند.
گفتم: در احادیث آمده است که گاه خداوند دینش را به وسیله افراد فاسد تأیید می کند، مانند داریوش همایون که علیه حضرت امام(ره) مقاله نوشت و خیزش و خشم مردم بر ضد رژیم شاه را درپی داشت.
گفت: روزنامه های وابسته به آنها با برخی از سران فتنه مصاحبه کرده اند تا وابستگی پاره کنندگان عکس امام(ره) با سران فتنه را انکار کنند.
گفتم: مگر حمایت سران فتنه از اسرائیل و آمریکا و ائتلاف با منافقین و بهایی ها و سلطنت طلب ها و نهضت آزادی و فالوده خوردن با طرد شدگان امام، ترجمه دیگری از پاره کردن عکس امام نیست؟! جرم سران فتنه که آموزه های امام را پاره کرده اند از هوادارانشان که عکس آن بزرگوار را پاره کرده اند به مراتب بیشتر است.
گفت: سران فتنه بعد از این که نتوانستند وابستگی پاره کنندگان عکس امام به خود را انکار کنند، اصل ماجرا را انکار کردند!
گفتم: فیلم مستند آن موجود است و اگر معتقدند چنین اتفاقی نیفتاده است پس چرا به صدا و سیما اعتراض می کنند که چرا این فیلم را پخش کرده است؟
گفت: چه عرض کنم؟!
گفتم: شخصی به همسایه خود گفت؛ آن کاسه ای که قرض گرفته بودی را پس بده، همسایه جواب داد؛ اولاً که کاسه ای قرض نگرفته بودم! ثانیاً آن را پس داده ام و ثالثاً؛ کاسه ات از دستم افتاد و شکست!!

منبع:روزنامه کیهان

 

/ 2 نظر / 12 بازدید